Algemene voorwaarden van Oerpaarden

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

a. ‘activiteit’: bijeenkomsten, workshops, lessen en coachingsessies

b. ‘behandeling’: stressologie, healing, aromatherapie, raindrop therapie, fonoforese en bloesemremedie behandelingen, apart of gecombineerd

c. ‘opdrachtgever’: degen aan wie Suzanne Smith – verder genoemd Oerpaarden – een inschrijving voor een activiteit of behandeling schriftelijk heeft bevestigd

d. ‘cursist’ degene die aan een activiteit waarvoor opdracht is gegeven deelneemt

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en behandelingen gegeven door Oerpaarden. Inschrijving volgens artikel 4 impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten.

 

Artikel 2 Aansprakelijkheid

1. Een cursist mag enkel deelnemen aan een activiteit en een behandeling wordt alleen uitgevoerd indien het aanmeldingsformulier is ingevuld en ondertekend. Door inschrijving aanvaart de opdrachtgever de algemene voorwaarden.  

2.Oerpaarden is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook tijdens of als gevolg van deelname aan een activiteit of een behandeling, ongeacht de oorzaak.

3.Oerpaarden is nimmer aansprakelijk voor verlies/schade aan persoonlijke goederen van cursisten op de activiteiten- of behandellocatie.

4.Oerpaarden is niet verantwoordelijk voor typ-, zet- of druk fouten of als door een technische storing de data, tarieven of andere informatie verkeerd wordt weergeven. Oerpaarden is niet gebonden aan het uitvoeren van een activiteit of behandeling tegen een verkeerd weergeven prijs of voorwaarden.

5. Indien Oerpaarden ondanks artikel 2.2 wel aansprakelijk wordt bevonden dan zal deze beperkt zijn tot maximaal tweemaal het factuurbedrag.

 

Artikel 3 Behandeling

1. Een behandeling is geen vervanging van medisch advies en/of behandeling van een arts.

2. Oerpaarden kan geen verbetering of verandering garanderen na een behandeling.

3. Indien er geen verbetering of verandering plaats vindt is het niet mogelijk om het betaalde bedrag te retourneren.

 

Artikel 4 Inschrijving

1.Inschrijving voor een activiteit dan wel een behandeling kan alleen d.m.v. het opsturen van het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier. Hierbij gelden de tarieven genoemd op de website, ongeacht of de opdrachtgever deze kent of niet. Aanmeldingsformulieren kunnen worden gedownload op de website of via mailing worden aangevraagd.

2.Inschrijvingen wordt geacht te zijn aanvaard wanneer Oerpaarden de inschrijving schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving en brengt de overeenkomst tussen opdrachtgever en Oerpaarden tot stand.

 

Artikel 5 Betaling

1.Nadat Oerpaarden de opdracht conform artikel 4.2 geaccepteerd heeft ontvangt de opdrachtgever binnen 10 werkdagen elektronisch een factuur. Betaling van de activiteit of behandeling dient voor de op de factuur genoemde einddatum te geschieden.

2. Indien de factuur niet tijdig wordt betaald is de opdrachtgever, zonder nadere aankondiging, vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering ter incasso moet worden overgedragen aan derden, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de opdrachtgever. Tevens kan Oerpaarden besluiten de cursist uit te sluiten van deelname aan de activiteit, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de factuur plus eventueel bijkomende kosten

 

Artikel 6 Annulering door opdrachtgever

1.De opdrachtgever van een activiteit kan tot 7 dagen voor de aanvang van de activiteit, de activiteit kosteloos annuleren. Indien de opdrachtgever al betaald heeft krijgt hij het betaalde bedrag volledig terug. Bij annulering van 1 tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit krijgt de opdrachtgever 50% van het betaalde bedrag terug. Bij annulering binnen 24 uur tot de aanvang van de activiteit wordt het betaalde bedrag niet geretourneerd.

2. De opdrachtgever van een behandeling kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak, de behandeling kosteloos annuleren. Indien de opdracht gever de factuur al betaald heeft krijgt hij het betaalde bedrag volledig terug. Bij annulering binnen 24 uur tot de aanvang van de behandeling krijgt de opdrachtgever 50% van het betaalde bedrag terug.

 

Artikel 7 Annulering door Oerpaarden

Oerpaarden behoudt zich het recht om de activiteit of behandeling te annuleren. Hierbij zal het volledig betaalde bedrag geretourneerd worden. Oerpaarden zal de opdrachtgever indien mogelijk een nieuwe afspraak aanbieden. Indien hier door de opdrachtgever gebruik van wordt gemaakt zal het betaalde bedrag niet geretourneerd worden.

 

Klik hier voor de Privacy verklaring van Oerpaarden